Cách tính số đo góc trong vòng tròn lượng giác

0
Các công thức lượng giác căn bản:

Nhớ câu thần chú sau: sin đối, cos kề, tg đối kề, cotg kề đối
Tức là sin = cạnh đối / cạnh huyền, cos = kề / huyền, tg = đối / kề, cotg = kề / đối

Hoặc là tg = sin / cos, cotg = cos / sin

Đỏi từ độ ra số Pi (và ngược lại)Sau đó vẽ hình ra như sau để dễ tính sin, cos, tg, cotgLưu ý: Cho cạnh nhỏ nhất có giá trị là 1, cạnh lớn nhất có giá trị là 2 => cạnh còn lại có giá trị là (dựa theo công thức: bình phương cạnh huyền = tổng bình phương hai cạnh còn lại)

VD trong bài trên ta thấy:

(hoặc đơn giản là lấy sin/cos)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------
1 số lưu ý sau để dễ nhớ cách tính:

+ Lưu ý 1:
sin và cosin có tính chất đối nhau:
+ Lưu ý 2:
(Cos đối, sin bù, tg, cotg phụ chéo)

+ Lưu ý 3:

Ta thấy giá trị của sin ở trên tăng lần lượt là  (sin30độ = căn 1/2, sin45độ =căn 2/2, sin60độ=căn 3/2, ...(căn ở đây là căn bậc 2)).

Từ đó ta có thể suy ra giá trị cos, tg, cotg như ở lưu ý 1, 2 để dễ tính các góc lượng giác còn lại.